Advokat Christian Hambro AS 

Etableringen av firmaet 


Advokat Christian Hambro AS (ACH) ble etablert 1. juli 2020. Før det hadde Christian Hambro vært partner i advokatfirmaet Gram, Hambro og Garman i 14 år. ACH driver med juridisk rådgivning for bedrifter og offentlige institusjoner. ACH vil samarbeide med eksterne jurister når faglige eller kapasitetsmessige grunner tilsier det


FoU og skatt

ACH arbeider mye med FoU og skatt. Firmaet er ledende når det gjelder SkatteFUNN. Advokat Hambro var med i Hervik-utvalget som foreslo ordningen, var direktør for Norges Forskningsrådet da den ble gjennomført, og har skrevet bok om temaet: SkatteFUNN-regler og praksis. Ny og utvidet utgave av boken kommer i september 2020. Hambro har i flere år vært brukt av EU-Kommisjonen som ekspert på feltet skatteinsentiver og FoU. På dette feltet arbeider firmaet både for bedrifter, konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner.

I tillegg til SkatteFUNN, arbeider firmaet med spørsmål om skatteplikten for forskningsinstitusjoner, spørsmål om internprising ved overføring av immaterielle rettigheter innen internasjonale konsern, og spørsmål som angår for eksempel avskrivning av FoU-resultater.

Forvaltningsrett

På bakgrunn av lang operasjonell erfaring fra toppstillinger i forvaltningen, har firmaet omfattende erfaring innen området forvaltningsrett. Dette gjelder forvaltningens rammebetingelser og styringssystemer generelt. Erfaringen dekker også løpende spørsmål vedrørende anvendelse av forvaltningsloven, offentleglova og reglene om offentlige anskaffelser. Forvaltningen må i stadig stigende utstrekning anvende EØS-rett, et felt som ACH har spisskompetanse på. Korrekt transformering av EØS-rett til norsk rett er viktig for næringslivet, og et felt hvor det lett kan gjøres feil.


Arbeidsrett

Firmaet har vært engasjert i mange arbeidsrettslige saker, både som advokat for arbeidsgiver og for arbeidstager, både innen offentlig og privat sektor. 

 

Selskapsrett og kontrakter

ACH har i mange år vært engasjert i selskapsrettslige spørsmål, herunder fusjoner, fisjoner og salg av selskaper. I tillegg kommer bistand i den mer løpende virksomheten knyttet til korrekt anvendelse av reglene i selskapslovgivningen.


 

EØS-rett og statsstøtte

Firmaet arbeider med EØS-rettslige spørsmål i flere sammenhenger. Et viktig felt knytter seg til reglene om statsstøtte. Det kan for eksempel være spørsmål om offentlig støtte til den grønne omstillingen. Eller det kan dreie seg om støtte til FoU. Problemstillingene har vært særlig aktuelle i 2020 etter utbruddet av Korona-epidemien. Et annet beslektet felt er i hvilken grad norske myndigheter kan differensiere ulike avgifter overfor bedrifter som er i samme næring, og når dette regnes som statsstøtte eller ulovlig forskjellsbehandling.