Våre betingelser


1. Innledning

Disse betingelser gjelder for alle oppdrag som Advokat Christian Hambro AS (ACH) påtar seg. Ved oppdragsbekreftelse, skriftlig eller elektronisk, vil det bli vist til disse betingelsene, som anses som vedtatt av oppdragsgiver, med mindre denne innen 3 dager etter mottak av bekreftelsen ber om en endring av betingelsene. Betingelsene vil også gjelde for senere oppdrag for samme klient, uten at det henvises til betingelsene på nytt.

ACH er medlem av den norske advokatforening, og følger foreningens bestemmelser, domstolloven, advokatforskriften, og regler for god advokatskikk.

2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Oppdragets beskrivelse vil fremgå av oppdragsbekreftelsen, og de avtaler som eventuelt følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse mellom ACH og klienten. Er det hensiktsmessig, vil også oppdragets varighet bli angitt ved oppdragsbekreftelse.

Rådgivning fra ACH omfatter ikke finansielle, kommersielle eller andre typer rådgivning, men er begrenset juridisk rådgivning etter norsk rett. Hvis det er nødvendig å innhente opplysninger om fremmed rett, innestår ikke ACH for riktigheten av den.

Etter hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik dette. Ved mistanke om transaksjoner som kan ha tilknytning til straffbare handlinger, er ACH pålagt å underrette Økokrim om dette, uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at ACH ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Skulle det oppstå interessekonflikt etter at oppdraget er påbegynt, kan ACH måtte frasi seg oppdraget.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom ACH med mindre noe annet er avtalt.

3. Salærberegning og fakturering

Utgangspunktet for faktureringen av oppdraget er den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Timesatser vil fremgår av oppdragsbekreftelsen. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. Fakturaen vil spesifisere når arbeidet er utført og tid bruk på hver dag, samt arbeidets art. Alle omkostninger og utlegg som ACH forskutterer, faktureres sammen med krav på salær. Merverdiavgift vil bli tillagt i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Fakturaer betales etterskuddsvis, med mindre det er avtalt forskuddsbetaling, som benyttes til avregning mot fremtidige fakturaer.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Salæret påvirkes ikke av klientens eventuelle rettshjelpforsikringer eller andre forsikringer som kan dekke klientens utlegg til juridisk rådgivning eller bistand. ACH vil hjelpe klienten med på fremme sine forsikringskrav.

4. Advokatfirmaets ansvar

ACH er underlagt de alminnelige reglene om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet. Med unntak av oppdrag som eksplisitt gjelder spørsmål om skatterett eller avgiftsrett, omfatter den juridiske rådgivningen, og profesjonsansvaret, ikke spørsmål om skatt og avgifter. Et eventuelt erstatningsansvar for ACH er begrenset til kroner 5 millioner. ACHs ansvar reduseres med ethvert beløp som kunden kan motta i henhold til forsikring klienten har tegnet.

Profesjonsansvaret gjelder kun i forhold til klienten, og kan ikke påberopes av tredjemann, selv om klienten bruker dokumenter eller lignende som er utarbeidet av ACH i forhold til tredjemann. ACH har ikke ansvar for at selskapet må avbryte et oppdrag på grunn av omstendigheter utenfor ACHs kontroll.

ACH er ikke ansvarlig for sakens faktiske utfall og er ikke ansvarlig for feil som er begått av rådgivere som ACH har henvist til eller for underleverandører som ACH etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Hvis ACH mottar klientmidler til forvaltning, vil disse bli satt inn på klientkonto i Sparebank 1. ACH er ikke ansvarlig for klientmidler som måtte gå tapt ved eventuell konkurs eller lignende i Sparebank1.

5. Behandling av informasjon

ACH, og ACHs medarbeidere, har etter gjeldende regler taushetsplikt for mottatte opplysninger. Med mindre noe annet er avtalt, samtykker klienten til at taushetsplikt-belagte opplysninger deles med andre i selskapet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av oppdraget.

Når et oppdrag har blitt allment kjent, kan ACH informere om sitt arbeid med gjennomføringen av oppdraget på sin hjemmeside eller på annen måte, men uten å gi videre fortrolige opplysninger som ikke er allment kjent.

Personopplysninger mottatt av ACH vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Styret i ACH AS er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. ACH vil behandle mottatte opplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Klienten samtykker til at personopplysninger som er gitt til ACH meddeles motparter, offentlige organer og domstoler i den grad det er nødvendig for oppfyllelsen av oppdraget. Etter personopplysningsloven har klienten rett til innsyn i de personopplysningene ACH besitter, og adgang til å kreve retting av mangelfull informasjon. ACH gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til ACH.

Når et oppdrag er avsluttet, vil eventuelle originale dokumenter etter nærmere avtale med oppdragsgiver enten bli tilbakelevert til klienten, bli arkivert eller bli makulert. ACH kan oppbevare kopi av saksdokumenter etter oppdragets avslutning.

6. Immaterielle rettigheter

ACH har opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til alle dokumenter firmaet produserer gjennom oppdrag. Klienten har uten hinder av dette rett til å bruke resultatene til de formål de er tiltenkt. Med mindre noe annet er avtalt, har oppdragsgiver ikke adgang til å publisere mterial som ACH har utarbeidet, eller bruke det til reklameformål.

7. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med ACHs utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med firmaet, med sikte på å finne en løsning begge parter kan akseptere.

Oppdragsgiver kan bringe en sak inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg, som behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden.

Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

8. Lovvalg og jurisdiksjon

Enhver tvist eller lignende knyttet til ACHs oppdrag, avgjøres ved norske domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting, og etter norsk rett.